Deprecated: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/jc016400/bludari/web/plugins/system/jsnextfw/jsnextfw.php on line 259
Občianske združenie

Kde všade sme boli?

bludari mapa

Turistický klub Bludári

V rámci turistického klubu sa venujeme prevažne pešej a vysokohorskej turistike, vyskúšali sme už aj splavovanie, speleotreking, cykloturistiku či ferraty, hlavne v menších skupinkách, podľa možností a záujmu členov. Sme malý klub, spájajú nás priateľské vzťahy a hoci náš nie je mnoho, našim cieľom je, aby sme k tomuto krásnemu športu, koníčku či životnému štýlu motivovali čoraz viac priateľov a známych. Nie sme žiadni profesionálni horskí sprievodcovia, no máme už svoje skúsenosti a radi podporíme snahu úplných začiatočníkov a nadšencov, ktorí by chceli spoločnosť, motiváciu, radu či pomoc. Našim prvoradým záujmom je spoznávať oblasti a  zákutia Slovenska, no máme skúsenosti aj so zahraničím, v čom by sme chceli už ako klub pokračovať a organizovať i takéto, zaujímavé treky v menej známych oblastiach Európy. 


 

Občianske združenie TK Bludári

Občianske združenie TK Bludári vzniklo a bolo oficiálne zapísané MVSR do registra občianskych združení dňa 1. marca 2012, no ako neoficiálny turistický klub fungujeme už niekoľko rokov. Sme skupinkou priateľov, ktorí holdujú turistike a našou snahou je, pričiniť sa o jej rozvoj a propagáciu na Slovensku, hlavne v regióne Malohontu, Novohradu a Gemera. Milujeme prírodu, vážime si a rešpektujeme všetko, čo sa nám od nej dostáva, chápeme, že sme jej súčasťou a že jej spoznávaním môžeme prispieť i k jej ochrane. To vnímame ako nevyhnutnosť a preto je aspekt zamerania činnosti nášho združenia výrazne environmentálny. V rámci našich projektov by sme sa chceli venovať teda nielen rozvoju turistických možností na Slovensku,  ale taktiež osvetovej i praktickej činnosti v oblasti ochrany prírodného i kultúrneho bohatstva našich regiónov.

Občianske združenie bolo poberateľom 2% pre rok 2013 a 2015

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 15098151 / 5200

BIC: OTPVSKBX

IBAN: SK46 5200 0000 0000 1509 8151

IČO: 42299934 

Sídlo: Slobody 446/42, 987 01, Poltár

Predseda: Mgr. Matej Kotal

Podpredseda: Mgr. Tomáš Pivarči


 

Stanovy TK Bludári

Článok I.

Základné ustanovenia

Názov združenia : Turistický klub Bludári (TK Bludári)

Sídlo združenia : Slobody 446/42, 987 01, Poltár

Symbolika združenia : tvorí ju znak v podobe kompasu, vo vnútri ktorého sa nachádza skupina postáv smerujúcich k horám, nad ktorými je názov „Bludári“.

Turistický klub Bludári je dobrovoľným občianskym združením, členovia ktorého sa zaujímajú hlavne o turistické, no i iné športové aktivity, o rozvoj a využitie prírodného a kultúrneho potenciálu.

Združenie môže vstupovať a vystupovať do iných združení rozhodnutím Zhromaždenia členov.

Článok II.

Ciele združenia

1. Vytvárať podmienky pre záujmy a potreby svojich členov, ale aj širšej verejnosti, najmä v oblasti pešej turistiky, rôznych športových aktivít, no i v oblastiach kultúrno-spoločenského života.

2. Zastupovať záujmy členov a viesť ich registráciu.

3.Vytvárať podmienky na turistiku a pobyt v prírode pre potreby ľudí - značkovanie, výstavba a údržba turistických chodníkov, sprievodcovská činnosť a pod.; pomáhať udržiavať a budovať materiálne zázemie pešej turistiky.

4. Dbať o to, aby členovia a širšia verejnosť dodržiavali zásady ochrany prírody a pristupovali k starostlivosti o životné prostredie zodpovednejšie. 

5. Upozorňovať a poukazovať na environmentálne problémy a globálne ekologické problémy a možnosti ich riešenia. 

6. Organizovať turistické výlety a pobyty pre svojich členov i záujemcov v domácom prostredí, no i v zahraničí.

7. Tvoriť, predkladať a realizovať projekty na rozvoj športových a kultúrno-spoločenských aktivít.

8. Podporovať kultúrno-pamiatkový potenciál a kultúrno-spoločenské tradície regiónov, vytvárať prostredie a podmienky na rozvoj cestovného ruchu a turizmu.

9. Spolupracovať s ďalšími združeniami, štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami, podnikateľskými subjektmi a občanmi, ktorí nie sú členmi združenia, pre lepšie a efektívnejšie napĺňanie stanovených cieľov.

10. Získavať materiálne a finančné prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory vymedzených cieľov.

11. Poskytovať podporu (finančnú, personálnu, materiálnu, odbornú) iným osobám a subjektom s podobnými záujmami a aktivitami. 

12. Podporovať odborno-vzdelávací a osobnostný rast občanov, zamerať sa na ich teoretické vedomosti s možnosťami následnej aplikácie a prispievať tak k formovaniu ich morálnych zásad v súlade s prírodou a kultúrnou tradíciou.

13. Zúčastňovať sa relevantných odborných seminárov, konferencií, výstav a kultúrno-spoločenských podujatí, za účelom rozvoja znalostí členov a princípov združenia, no aj vykonávať podobné osvetové aktivity vo vlastnej réžii.

14. Zhromažďovať, spracovávať a poskytovať získané informácie a skúsenosti, propagovať svoju činnosť prostredníctvom vlastného internetového portálua inými dostupnými médiami.