Stanovy TK Bludári

Článok I.

Základné ustanovenia

Názov združenia : Turistický klub Bludári (TK Bludári)

Sídlo združenia : Slobody 446/42, 987 01, Poltár

Symbolika združenia : tvorí ju znak v podobe kompasu, vo vnútri ktorého sa nachádza skupina postáv smerujúcich k horám, nad ktorými je názov „Bludári“.

Turistický klub Bludári je dobrovoľným občianskym združením, členovia ktorého sa zaujímajú hlavne o turistické, no i iné športové aktivity, o rozvoj a využitie prírodného a kultúrneho potenciálu.

Združenie môže vstupovať a vystupovať do iných združení rozhodnutím Zhromaždenia členov.

Článok II.

Ciele združenia

1. Vytvárať podmienky pre záujmy a potreby svojich členov, ale aj širšej verejnosti, najmä v oblasti pešej turistiky, rôznych športových aktivít, no i v oblastiach kultúrno-spoločenského života.

2. Zastupovať záujmy členov a viesť ich registráciu.

3.Vytvárať podmienky na turistiku a pobyt v prírode pre potreby ľudí - značkovanie, výstavba a údržba turistických chodníkov, sprievodcovská činnosť a pod.; pomáhať udržiavať a budovať materiálne zázemie pešej turistiky.

4. Dbať o to, aby členovia a širšia verejnosť dodržiavali zásady ochrany prírody a pristupovali k starostlivosti o životné prostredie zodpovednejšie. 

5. Upozorňovať a poukazovať na environmentálne problémy a globálne ekologické problémy a možnosti ich riešenia. 

6. Organizovať turistické výlety a pobyty pre svojich členov i záujemcov v domácom prostredí, no i v zahraničí.

7. Tvoriť, predkladať a realizovať projekty na rozvoj športových a kultúrno-spoločenských aktivít.

8. Podporovať kultúrno-pamiatkový potenciál a kultúrno-spoločenské tradície regiónov, vytvárať prostredie a podmienky na rozvoj cestovného ruchu a turizmu.

9. Spolupracovať s ďalšími združeniami, štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami, podnikateľskými subjektmi a občanmi, ktorí nie sú členmi združenia, pre lepšie a efektívnejšie napĺňanie stanovených cieľov.

10. Získavať materiálne a finančné prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory vymedzených cieľov.

11. Poskytovať podporu (finančnú, personálnu, materiálnu, odbornú) iným osobám a subjektom s podobnými záujmami a aktivitami. 

12. Podporovať odborno-vzdelávací a osobnostný rast občanov, zamerať sa na ich teoretické vedomosti s možnosťami následnej aplikácie a prispievať tak k formovaniu ich morálnych zásad v súlade s prírodou a kultúrnou tradíciou.

13. Zúčastňovať sa relevantných odborných seminárov, konferencií, výstav a kultúrno-spoločenských podujatí, za účelom rozvoja znalostí členov a princípov združenia, no aj vykonávať podobné osvetové aktivity vo vlastnej réžii.

14. Zhromažďovať, spracovávať a poskytovať získané informácie a skúsenosti, propagovať svoju činnosť prostredníctvom vlastného internetového portálua inými dostupnými médiami.

Článok III.

Členstvo v združení

Občianske združenie Bludári je dobrovoľným združením ľudí, so spoločnými záujmami, aktivitami a víziami. Členom môže byť každá fyzická osoba (nemusí ňou byť len občan SR; u neplnoletého sa vyžaduje súhlas právneho zástupcu) a právnická osoba, ktorá súhlasí s dodržiavaním stanov združenia. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo a rozhodnutím Správnej rady o jeho prijatí.

Práva členov :

- podieľať sa na činnosti združenia

- voliť a byť volený do orgánov združenia

- obracať sa na orgány združenia s podnetmi či sťažnosťami

- byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia

- využívať možnosti, ktoré z členstva v združení vyplývajú

Povinnosti členov :

- dodržiavať stanovy združenia

- aktívne sa podieľať na napĺňaní cieľov združenia

- hradiť členské príspevky

- podľa rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia

- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

Zánik členstva :

- písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia

- úmrtím fyzickej osoby, či zánikom právnickej osoby

- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena

- zánikom združenia

- vylúčením člena, o ktorom rozhoduje Správna rada, ktorej rozhodnutie potvrdzuje Zhromaždenie členov, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok IV.

Orgány združenia

1. Zhromaždenie členov

2. Správna rada

3. Predseda a podpredseda

4. Kontrolór

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci :

1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom združenia a je tvorený všetkými členmi združenia.

- Zhromaždenie členov zasadá minimálne 2-krát ročne

- volí a odvoláva členov Správnej rady a Kontrolóra

- rozhodnutia Zhromaždenia členov sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov

- schvaľuje stanovy, ich zmeny, doplnky a návrhy Správnej rady

- schvaľuje ročnú správu o činnosti združenia, prijíma rozpočet a správu o hospodárení

- rozhoduje o zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení združenia

2. Správna rada je výkonným orgánom, za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu členov.

- tvoria ju 5 členovia volení Zhromaždením členov na obdobie 2 rokov

- skladá sa z  predsedu, podpredsedu, ktorí sú zároveň aj štatutárnymi zástupcami a z ďalších 3 členov Správnej rady

- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu, ktorý združenie zastupuje

- schádza sa podľa potreby, minimálne však raz za 3 mesiace. Rozhodnutia Správnej rady sa prijímajú konsenzom, ak však nie je možný, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov Správnej rady, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

- ak niektorý člen Správnej rady nemôže vykonávať svoju funkciu, tá si môže vybrať nového člena, ktorý ho nahradí do zasadnutia Zhromaždenia členov

- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Zhromaždenia členov, pripravuje projekty a vyvíja aktivity smerom k napĺňaniu cieľov združenia

- zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia Zhromaždenia členov

- rozhoduje o prijatí a vylúčení člena

- organizuje a vykonáva odbornú, hospodársku, administratívnu agendu, eviduje členov

- nakladá s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, získava dodatočné zdroje pre činnosť združenia

- pripravuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení, ktorú predkladá na schválenie Zhromaždeniu členov

- rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Zhromaždenia členov

3. Predseda alebo podpredseda je štatutárnym orgánom, ktorý združenie zastupuje.

- predseda vedie zhromaždenia a schôdze

- operatívne rieši problémy združenia

- vedie a dozerá na realizáciu jednotlivých projektov

- v prípade neprítomnosti či nemožnosti vykonávať svoju funkciu, združenie v plnej miere zastupuje podpredseda

4. Kontrolór je kontrolným orgánom a za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu členov. Post kontrolóra je nezastupiteľný s členstvom v Správnej rade združenia.

- je volený a odvolávaný Zhromaždením členov na 1 rok

- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

- zodpovedá za ochranu majetku združenia, jeho riadnu evidenciu a hospodárenie

Článok V.

Zásady hospodárenia

- združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa schváleného rozpočtu

- zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb

- združenie disponuje ďalej s príjmami z vlastnej hospodárskej činnosti, či s inými príjmami dosiahnutými v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi

- príjmy môžu byť použité len na dosiahnutie cieľov združenia, príp. na činnosť a aktivity združenia v súlade so stanovami

- za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Správna rada. Tá predkladá správu o hospodárení Zhromaždeniu členov na schválenie.

Článok VI.

Zánik združenia

Zánik združenia prebieha buď dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením, o oboch rozhoduje Zhromaždenie členov. V prípade zániku združenia, Zhromaždenie členov menuje likvidátora, ktorý po vyrovnaní všetkých záväzkov, naloží s likvidačným zostatkom podľa vnútorných predpisov alebo v súlade s rozhodnutím Zhromaždenia členov.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie, kedy združenie získava právnu subjektivitu a samostatnosť. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia vnútornými predpismi združenia.


Vytlačiť